Scanomed - Nukleráis medicina központok

Adatkezelési tájékoztató

Utolsó frissítés: 2019.05.16.

A ScanoMed Kft. tiszteletben tartja az Ön adatvédelmi jogait. Ebben az Adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan gyűjtjük, osztjuk meg és használjuk fel az Ön személyes adatait, és hogy Ön hogyan gyakorolhatja az adatvédelmi jogait. Ez az Adatvédelmi tájékoztató a www.scanomed.hu, a www.petct.hu és a www.scanomedtranslational.com oldalon működő honlapunkon (a „Honlap”) keresztül gyűjtött személyes adatokra vonatkozik.

Ha a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdése vagy aggálya lenne, keressen minket az Adatvédelmi tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken.

Az adatkezelő adatai:
Név:ScanoMed Orvosi, Diagnosztikai, Kutató és Oktató Kft.
Székhely:4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Adószám:13445470-2-09
Cégjegyzékszám:09-09-023677
E-mail:adatkezeles@scanomed.hu

 

A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Az általunk végzett adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

Mit, hogyan és miért? – a honlapon keresztül gyűjtött személyes adatok adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama, kötelezősége

Alapvetően az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthetünk Önről:

 • Ön által önként megadott adatok

  A Honlapunk bizonyos részein kérhetünk Öntől önként megadott személyes adatokat, például:
  • hogy melyik egészségügyi szolgáltatásunkat szeretné igénybe venni, és elkérhetjük az Ön elérhetőségi adatait (vizsgálatkérés);
  • hogy szeretne-e feliratkozni a Hírlevelünkre;
  • hogy egy kapcsolat felvételi űrlapon továbbítsa nekünk a kérdéseit;
  • hogy a „Karrier” menüpontban jelentkezzen állásajánlatainkra.
  Az adatgyűjtés időpontjában mindig megadjuk az adatgyűjtés és adatkezelés célját.

   

 • Automatikusan gyűjtött adatok

  Amikor felkeresi a Honlapunkat, automatikusan gyűjthetünk bizonyos adatokat az Ön által használt készülékről, az oldal funkcióinak működése érdekében.

  Ilyen automatikusan gyűjtött adat lehet például az Ön IP-címe, a böngésző típusa, a tágan vett földrajzi hely (pl. ország vagy város szintjén). Arról is gyűjthetünk adatokat, hogy az Ön készüléke hogyan kapcsolódott a Honlapunkhoz, Ön milyen oldalakat nézett meg és milyen hivatkozásokra kattintott rá.

  Ezeknek az adatoknak a segítségével jobban megismerhetjük a Honlapunkra irányuló forgalmat, hogy honnan érkeznek az olvasóink, és mely tartalmak érdeklik őket a leginkább. Ezeket az adatokat belső elemzési célokra, valamint arra használjuk, hogy még jobbá és a látogatók számára relevánsabbá tegyük a Honlapunkat. Profilalkotást sosem végzünk.

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat alapvetően csak az ezen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített célokra, valamint az adatgyűjtéskor Önnel ismertetett célokra használjuk fel. Ezenkívül azonban olyan célokra is használhatjuk a személyes adatait, amelyek nem összeegyeztethetetlenek az Önnek megadott célokkal (például közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból), ha és amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok megengedik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik azokra a személyes adatokra, amelyeket nem a Honlapon, hanem egyébként, az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során gyűjtünk. Egyéb adatgyűjtés esetén külön adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük a személyes adatok gyűjtésének okát és módját.

Személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg:

 • harmadik fél szolgáltatókkal és partnerekkel, amelyek adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújtanak nekünk (például a Honlapunk biztosítása, funkcióinak rendelkezésre bocsátása vagy biztonságának javítása érdekében), vagy más személyekkel, akik egyébként a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokból kezelnek személyes adatokat, vagy akikről a személyes adatainak gyűjtésekor tájékoztattuk.
 • bármely illetékes jogalkalmazó szervvel, szabályozó, kormányzati hatósággal, bírósággal vagy más harmadik féllel, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy az adatközlésre szükség van (i) az alkalmazandó jogszabályok vagy más előírások alapján; (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megállapítása vagy védelme érdekében; vagy (iii) az Ön vagy bármely más személy létfontosságú érdekeinek védelmében;
 • bármely más személlyel, amennyiben Ön hozzájárulását adta az adatok megosztásához.

A személyes adatok kezelésének jogalapja (csak EGT-beli látogatók esetében)

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben élő látogatóként keresi fel a Honlapunkat, a fenti személyes adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó jogalapunk az adott személyes adattól és az adatgyűjtés konkrét körülményeitől függ.

Azonban rendszerint csak akkor gyűjtünk személyes adatokat Önről, ha Ön ehhez hozzájárult, ha az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez van szükségünk a személyes adatra, vagy ha az adatkezelés a saját jogos érdekünkben áll, és az Ön adatvédelmi érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Bizonyos esetekben jogszabályi kötelezettségünk miatt, vagy egyébként az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelmében lehet szükségünk az Ön személyes adatainak gyűjtésére.

Ha jogi kötelezettségnek való megfelelés vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kérünk Öntől személyes adatokat, erről a megfelelő időben tájékoztatni fogjuk, és arról is felvilágosítjuk, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e (illetve, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha Ön nem adja meg a személyes adatait).

Hasonlóképpen, ha jogos érdekeinkre (vagy harmadik fél jogos érdekeire) hivatkozva gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, kellő időben konkrétan megjelöljük, hogy milyen jogos érdekekről van szó.

A személyes adatatok biztonsága

Megfelelő szervezési és technikai intézkedéseket alkalmazunk az Önnel kapcsolatban gyűjtött és kezelt személyes adatok védelme érdekében. Az általunk bevezetett intézkedéseket úgy alakítjuk ki, hogy a személyes adatainak kezelésével járó kockázat mértékének megfelelő biztonsági szintet tudjunk garantálni.

Nemzetközi adattovábbítások

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat honlapunkról nem továbbítjuk Magyarországon kívülre.

Adatmegőrzés

Az Öntől gyűjtött személyes adatokat akkor őrizzük meg, ha ezt aktuálisan fennálló jogos üzleti igény teszi szükségessé (például, hogy biztosítani tudjuk az Ön által kért szolgáltatást vagy, hogy teljesíteni tudjuk a vonatkozó jogi, adóügyi vagy számviteli előírásokat).

Ha a személyes adatainak kezelését aktuálisan fennálló üzleti igény nem indokolja, akkor az adatokat vagy töröljük, vagy anonimizáljuk. Amennyiben ez nem lehetséges (például, mert a személyes adatairól biztonsági másolat készült), akkor a személyes adatait biztonságosan, minden további adatkezeléstől elkülönítve tároljuk mindaddig, amíg a törlés lehetővé válik.

Az Ön adatvédelmi jogai

Számunkra fontos, hogy Ön megismerje adatvédelmi jogait. Ennek érdekében az alábbiakban ismertetjük, a hatályos jogszabályok alapján, milyen jogok illetik meg a személyes adataival kapcsolatban:

 • Visszavonás joga (GDPR 7. cikke): Amennyiben az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokról másolatot kapjon és az adatkezelés lényeges körülményeiről tájékoztatást kapjon.
 • Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke): Ön kérheti az Adatkezelő által pontatlanul kezelt személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését. Ilyen esetben az Adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát és ennek függvényében végzi el az adatok helyesbítését.
 • Adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikke): Ön jogosult hozzájárulása, vagy valamely szerződés alapján kezelt személyes adatairól másolatot kérni és azt más szervezetek számára továbbküldeni, vagy esetlegesen az Adatkezelőtől ezen adatainak továbbítását kérni.
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.
 • Törlés joga (GDPR 17. cikke): Ön kezdeményezheti személyes adatainak az Adatkezelő általi törlését, amennyiben:
  • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
  • Ön a visszavonás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • Ön a tiltakozás jogával élt az adott adatok tekintetében és az adatkezelésnek nincs más elsőbbséget élvező jogszerű oka,
  • adatainak kezelése jogellenes;
  • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
  Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja kérelmét, és amennyiben az adatok törlése lehetséges, nemcsak saját nyilvántartásaiban törli adatait, hanem kérését továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

   

 • Korlátozás joga (GDPR 18. cikke): Ön jogosult adatainak korlátozott kezelését kérni az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja az adott személyes adatok pontosságát, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben,
  • az érintett adatok kezelése jogellenes, vagy az adatkezelés célja már megszűnt, azonban Ön valamely okból ellenzi az adatok törlését;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége adataira, de Önnek valamely jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükségesek;
  Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, ezt követően az adatokkal bármilyen adatkezelési művelet (a tárolást kivéve) csak az Ön hozzájárulásával végezhető el. A korlátozás feloldható, ha az érintett adatok felhasználására jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy mások jogainak védelméhez illetve uniós/tagállami közérdekből van szükség. A korlátozás feloldásáról Ön minden esetben tájékoztatást kap. Korlátozási kérését az Adatkezelő továbbítja azon személyek és szervezetek felé, akikkel az adatokat közölte, és amelyek ésszerű és elvárható módon számára elérhetők.

Ha valamely fenti jogát szeretné gyakorolni, lépjen kapcsolatba velünk az „Elérhetőségünk” pontban megadott módon, lásd: kapcsolat. Minden olyan megkeresésre válaszolunk, amelynek révén magánszemély kívánja gyakorolni adatvédelmi jogait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

A személyes adatai általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál. További tájékoztatást a felügyeleti hatóságtól kérhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu

Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót időnként módosítjuk a változó jogi, technikai és üzleti környezetnek megfelelően. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén – az adott módosítás jelentőségétől függően – megtesszük a megfelelő lépéseket az Ön tájékoztatása érdekében. Az Adatvédelmi tájékoztató lényeges módosítása esetén kérjük az Ön hozzájárulását, amennyiben ezt az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató utolsó módosításának dátumát feltüntetjük a dokumentum tetején.

Adatvédelmi kérelmek benyújtásának módja

Ön a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés, tiltakozás vagy adathordozás iránti kérelmét elektronikus úton nyújthatja be, az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségén. Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség. Az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről. Email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza addig, amíg azt nem rendezzük.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Név: Szideyné Endrédi Ágnes
E-mail: adatkezeles@scanomed.hu
Cím: ScanoMed Kft., 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

 
diagnosztikaBetegségekvizsgálatkérés